C รางน้ำ ซีชาแนล รางยู

รางหนา

ซีรางน้ำ ซี C Channels

 

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล สาขาปทุมธานี

โทร.Ais089-815-9362 ค่ะ

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 

2456

ราคาเหล็กรางน้ำ C-Chanel เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่ง082-916-2329

1.ราคาเหล็กรางน้ำ 2" x 1"ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล รุ่น 22 กิโล ราคา บาท

ซีชาแนล 50 x 25 x 5 x 6 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329 รุ่น 3.67กก/เมตร

ราคาC-Chanel 50 x 25 x 5 x 6 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล รุ่น 3.67กก/เมตร

2.ราคาเหล็กรางน้ำ 3" x 1"1/2 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 42 กิโล ราคา บาท

ซีชาแนล 75 x 40 x 5 x 7 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329  รุ่น 7 กก/เมตร

ราคาC-Chanel 75 x 40 x 5 x 7 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 7 กก/เมตร

3.ราคาเหล็กรางน้ำ 4" x 2" ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล   รุ่น 52 กิโลราคา บาท

ซีชาแนล  100 x50x5 x 7.5 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329  รุ่น 8.67 กก/เมตร  

ราคาC-Chanel 100 x50x5 x 7.5 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 8.67 กก/เมตร

4.ราคาเหล็กรางน้ำ 5" x 3" ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 80 กิโลราคา บาท

ซีชาแนล 125 x65x6 x 8 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329  รุ่น 13.34 กก/เมตร  

ราคาC-Chanel  125 x65x6 x 8 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 13.34 กก/เมตร

5.ราคาเหล็กรางน้ำ  6" x 3" ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 111.6 กิโลราคา บาท

ซีชาแนล 150x75x6.5x10 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329  รุ่น 18.60 กก/เมตร  

ราคาC-Chanel   150x75x6.5x10 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 18.60 กก/เมตร 

6.ราคาเหล็กรางน้ำ  8" x  4" ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 147.6 กิโล ราคา บาท

ซีชาแนล 200x80x7.5x11 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329  รุ่น 24.6 กก/เมตร

ราคาC-Chanel 200x80x7.5x11 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 24.6 กก/เมตร

7.ราคาเหล็กรางน้ำ  8" x  4" ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 181 กิโลราคา บาท

ซีชาแนล 200x90x8x13.5 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329  รุ่น 30.27 กก/เมตร

ราคาC-Chanel  200x90x8x13.5 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 30.27 กก/เมตร

8.ราคาเหล็กรางน้ำ 10"  ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล   รุ่น 207.6 กิโลราคา บาท

ซีชาแนล 250x90x9x13 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329  รุ่น 34.6 กก/เมตร 

ราคาC-Chanel 250x90x9x13 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 34.6 กก/เมตร

9.ราคาเหล็กรางน้ำ 10"    ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล   รุ่น 241 กิโลราคา บาท

ซีชาแนล 250x90x11x14.5 ยาว6เมตร โทร.082-916-2329 รุ่น 40.17 กก/เมตร 

ราคาC-Chanel250x90x11x14.5 ยาว6เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 40.17 กก/เมตร

10.ราคาเหล็กรางน้ำ 12"   ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 228.6 กิโลราคา บาท

ซีชาแนล 300x90x9x13 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329  รุ่น 38.10 กก/เมตร

ราคาC-Chanel 300x90x9x13 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น 38.10 กก/เมตร

11.ราคาเหล็กรางน้ำ 12"  ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล      รุ่น 262.8 กิโลราคา บาท

ซีชาแนล 300x90x10x15.5 ยาว 6 เมตร โทร.082-916-2329  รุ่น  43.80 กก/เมตร

ราคาC-Chanel 300x90x10x15.5 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล  รุ่น  43.80 กก/เมตร

 
 
 
 
 
 

ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาชาแนล ราคาซีชาแนล  

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ 

ราคาเหล็ก 

ราคาเหล็กรางน้ำ ราคาเหล็กซีชาแนล ราคาเหล็กซีชาแนลราคาเหล็กรางน้ำ ราคาเหล็กรางน้ำ เหล็กซีชาแนลวันนี้ จำหน่ายเหล็กรางยูเหล็กรางน้ำเหล็กซีชาแนล จำหน่ายเหล็กรางน้ำเหล็กรางยูเหล็กซีชาแนลC CHANNELS ทุกชนิด ราคาเหล็กCเหล็กรางน้ำเหล็กรางยูเหล็กซีชาแนลC CHANNELS 

ราคาเหล็ก 

          รางน้ำ,เหล็กรางน้ำ  เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1227-2539 ผลิตจากเหล็กกล้ารีดร้อน มีลักษณะเป็นรูปตัว U ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง แท่นเครื่อง หอคอย และโครงสร้างขนาดใหญ่ เหล็กรางน้ำ  สามารถรับน้ำหนักมากได้ดี ด้วยความแข็งแรง รูปทรงมาตรฐานจึงนิยมใช้กันมาก เช่น สะพาน เสาตอม่อ โครงสร้างรถยนต์ (เหล็กรางน้ำ ใช้ทำ “แชสซี”รถ) เหล็กรางน้ำ  ขนาดมาตรฐาน จะต้องมีหน้าตัดเรียบ ปีกขาทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันเสมอ ความหนาและขนาดจะต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้น เพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น

 

 

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น